Algemenevoorwaarden2018-03-19T19:47:18+00:00

ALGEMENE VOORWAARDEN ANGÉLIQUE SCHMEINCK PRODUCTIES
KvK Arnhem 61596361

Bij het reserveren van tickets voor CuliAir Luchtballonrestaurant gelden de Algemene
Voorwaarden van Bas Ballonvaarten BV, Verwoldseweg 26, 7245 VW Laren.
http://www.basballonvaart.nl/algemene-voorwaarden

Klik HIER om de voorwaarden te downloaden.

Artikel 1 Definities

Opdrachtnemer
Angélique Schmeinck Producties, een eenmanszaak die wordt gedreven door Angélique Schmeinck.

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met de Opdrachtnemer een Overeenkomst heeftgesloten.

Overeenkomst
Een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer ten aanzien van een of meer door Opdrachtnemer te verlenen diensten casu quo te leveren zaken tegen een door Opdrachtgever te betalen prijs.

Annulering

De in schriftelijke vorm door Opdrachtgever gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten casu quo leveringen geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Opdrachtnemer gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten casu quo leveringen geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.

Dagen
Met dagen wordt bedoeld kalenderdagen.

Werkdagen
Met werkdagen wordt bedoeld alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.

AV
Deze algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Arnhem.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. De verplichting die Opdrachtnemer met de Opdrachtgever aangaat bestaat uit een

inspanningsverplichting, nimmer een vastgestelde resultaatverplichting.

2. De AV zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer met Opdrachtgever gesloten

Overeenkomsten en op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer tot het sluiten van een

Overeenkomst. Andere algemene voorwaarden zijn daarop niet van toepassing, tenzij schriftelijk

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien naast de AV andere algemene voorwaarden van

toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de AV.

3. Afwijken van de AV is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.

4. Zijn de AV eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een Overeenkomst, dan wordt de laatst

geldende versie van de AV toepasselijk geacht op alle volgende Overeenkomsten tussen dezelfde

partijen.

Artikel 3 Aanbiedingen

1. Alle door of namens Opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn 14 werkdagen

geldig, tenzij anders vermeld en/of tenzij Opdrachtnemer de aanbieding binnen

die termijn intrekt. Na deze periode vervallen eventuele opties en kan

Opdrachtnemer de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.

2. Een door Opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt Opdrachtgever. Opdrachtnemer

kan een opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever zenden, waardoor de Overeenkomst tot stand

komt. Maakt Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na verzending van een opdrachtbevestiging

bezwaar tegen de daarin vervatte omschrijving van de opdracht, dan wordt de

opdrachtbevestiging geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3. Opdrachtnemer is hoe dan ook pas gebonden als zijn schriftelijke aanbieding tijdig is aanvaard, of

als hij een opdrachtbevestiging verstuurd heeft. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge

of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij Opdrachtgever.

4. Wijzigingen in de Overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk door of namens de

Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop de prijsopgave kan

worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen die

daarentegen vermindering van de kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot het dien

Overeenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.

5. Afspraken met personeelsleden van Opdrachtnemer binden Opdrachtnemer niet, tenzij deze

schriftelijk namens Opdrachtnemer zijn bevestigd.

6. Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen,

tekeningen, ideeën en gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken

of verstrekte opdracht en mogen door Opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden

gebruikt, noch aan enigerlei derde worden verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij

Opdrachtnemer berusten.

7. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de offerte in rekening

worden gebracht.

Artikel 4 Prijzen

1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. Ook alle overige heffingen, welke van overheidswege worden

opgelegd, komen voor rekening van Opdrachtgever. Reiskosten worden berekend naar het

geldende belastingtarief zoals dit is vermeld in de reiskostentabel van de belastingdienst. De

berekening vindt plaats vanaf de woonplaats van Opdrachtnemer en de plaats waar de opdracht

wordt uitgevoerd.

2. Een analyse van de kosten, een opgave van het honorarium en het totaalbedrag met betrekking

tot de uitvoering van de Overeenkomst staan vermeld in een kostenoverzicht. Alle in het

kostenoverzicht vermelde kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

3. Verloopt betaling aan derden via de Opdrachtnemer, dan is deze gerechtigd een voorschot op de

kosten te verlangen. Ook is hij gerechtigd tot het door berekenen van administratiekosten.

4. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden wekelijks gedaan, tenzij

anders is overeen gekomen. Bij opdrachten die binnen een week worden afgerond, volgt de

declaratie direct na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de

kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen

onmiddellijk worden doorbelast.

5. Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de Overeenkomst een verhoging

ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd deze verhogingen aan Opdrachtgever door te

berekenen.

6. Een prijsverhoging als bedoeld onder 4.5 geeft Opdrachtgever niet het recht de

Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

2. Opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op verrekening.

3. Opdrachtgever is verplicht 50% van de overeengekomen prijs als aanbetaling bij

de totstandkoming van de Overeenkomst te betalen. Indien een aanbetaling niet tijdig ontvangen

is, heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst per direct te annuleren en verdere uitvoering

van de Overeenkomst te weigeren, zonder in verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering

door Opdrachtgever, en artikel 7.1 (annuleringen) is alsdan van toepassing.

4. Voor opdrachten die een lange verwerkingstijd vereisen, kan Opdrachtnemer deelbetalingen

verlangen. Deze deelbetalingen worden vooraf overeengekomen. Indien een deelbetaling niet

tijdig is ontvangen, heeft Opdrachtnemer het recht de opdracht per direct te annuleren en verdere

uitvoering van de opdracht te weigeren of op te schorten, zonder in verzuim te raken. Dit geldt als

een annulering door Opdrachtgever en artikel 7.1 (annuleringen) is alsdan van toepassing.

5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen

voldoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtnemer bevoegd de

Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden middels een schriftelijke

ontbindingsverklaring gericht aan Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever aansprakelijk

voor de door Opdrachtnemer geleden schade en is Opdrachtgever vergoeding verschuldigd van

alle kosten, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit reiskosten.

6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is

Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal Opdrachtgever over het factuurbedrag 10% in

rekening worden gebracht. Tevens is de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het

opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het

moment van voldoening van het volledige bedrag.

7. Betaling kan niet worden opgeschort op grond van beweerdelijke ondeugdelijke dienstverlening of

wegens enige andere door de afnemer gepretendeerde vordering.

8. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering

van de door Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen zijn voor rekening van

de Opdrachtgever; deze kosten bedragen tenminste 10% van het verschuldigde bedrag en

zullen minimaal € 150,00 bedragen, onverlet het recht van Opdrachtnemer de werkelijke kosten te

vorderen.

Artikel 6 Uitvoering

1. De uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is gebaseerd op de

door Opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven

omstandigheden. Indien de opgave van Opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke

aantallen, omstandigheden of aard van het evenement, is Opdrachtnemer, onverminderd het

bepaalde in artikel 3.3, niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

2. Opdrachtgever staat ervoor in dat Opdrachtnemer alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de

locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas,

water en elektriciteit en ruimten tenzij anders overeengekomen.

3. Indien Opdrachtgever enige voor hem uit een Overeenkomst met Opdrachtnemer voortvloeiende

verplichting niet stipt nakomt, heeft Opdrachtnemer het recht de nakoming van alle verplichtingen

jegens Opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met Opdrachtgever te ontbinden,

zonder dat daarvoor een ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en

ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen Opdrachtgever

aan Opdrachtnemer verschuldigd is, terstond opeisbaar.

4. Opdrachtnemer is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de offerte, zonder bericht en zonder

toestemming van Opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet

bij hem in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van Opdrachtnemer een goede en

efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

5. Indien Opdrachtgever, na het sluiten van de Overeenkomst, alsnog wijzigingen in de uitvoering

daarvan verlangt, dient Opdrachtgever dit tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis

brengen.

6. Wijzigingen als bedoeld in het vorige lid kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk

overeengekomen leveringstermijnen door de Opdrachtnemer worden overschreden. Deze

termijnen zijn altijd als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks

uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

7. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloedt, indien

partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, de werkwijze of de omvang van de opdracht en

de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden dan wel te wijzigen.

Indien een wijziging leidt tot meerwerk zal dit aan de Opdrachtgever als een aanvullende opdracht

schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 7 Annulering

1. Opdrachtgever is niet bevoegd de Overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd

onherroepelijk aanbiedt de hierna in lid 2 vermeld bedragen te betalen

Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan

de Opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten te

vergoeden en, indien Opdrachtnemer zulks wenst, de voor de uitvoering van de Overeenkomst

bestemde materialen en producten voor zijn rekening te nemen tegen de door de Opdrachtnemer

in het aanbod opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van de Opdrachtnemer op

vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten,

schade en interest.

2. Indien de opdracht door de Opdrachtgever wordt geannuleerd, is de Opdrachtgever de hierna te

noemen percentages van het overeengekomen bedrag verschuldigd:

– bij annulering meer dan twee maanden vóór aanvangsdatum: geen doorbelasting;

– bij annulering meer dan één maand vóór aanvangsdatum: 25%;

– bij annulering binnen één maand vóór aanvangsdatum: 50%;

– bij annulering binnen twee weken vóór uitvoering: 100%.

3. Annulering kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Voor de berekening van het te betalen bedrag

wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering Opdrachtnemer heeft bereikt.

4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met

overheidsvoorschriften, dan wel de goede smaak, te annuleren, ook indien de opdracht reeds

bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt ook als een annulering door

Opdrachtgever; artikel 7.1 is van Overeenkomstige toepassing.

5. Onverminderd het hierboven bepaalde, zullen de kosten die derden bij annulering aan de

Opdrachtnemer in rekening brengen, aan de Opdrachtgever die een opdracht annuleerde worden

doorbelast.

Artikel 8 Overmacht

1. Als overmacht voor Opdrachtnemer gelden alle omstandigheden buiten toedoen

van Opdrachtnemer, waardoor de normale uitvoering van de Overeenkomst wordt

verhinderd. Als overmacht geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg van

onverwachte verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de gevolgen

daarvan kunnen Opdrachtnemer nimmer worden toegerekend en komen nimmer

voor zijn rekening.

2. In geval van overmacht zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer nog 1 maand na

de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn

verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale

datum betreft.

3. Indien de overmacht aanhoudt en uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben beide

partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en

ingebrekestelling. In dat geval dient de ontbindende partij de wederpartij hiervan schriftelijk in

kennis te stellen, zij is dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Een gedane aanbetaling

zal dan worden terugbetaald.

4. Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending veroorzaken, zij het

voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering van Opdrachtnemer voor de duur van

deze omstandigheid op.

5. Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten is

Opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet

daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door Opdrachtgever

2. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, is steeds

beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien dat meer is, het

bedrag dat ter zake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van

Opdrachtnemer vergoed wordt.

3. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten en/of bij de uitvoering

ingeschakelde derde(n) is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.

4. Indien de verhouding van de aan Opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte van de omvang

van de door Opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door Opdrachtnemer

te vergoeden schade worden gematigd.

5. Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Mocht in rechte komen

vast te staan dat Opdrachtnemer toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade, dan zijn de leden 1,

2, 3 en 4 van dit artikel van Overeenkomstige toepassing.

6. Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte

aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van Opdrachtnemer tot stand is gekomen. Voor

de tijdens de gebruiksperiode door Opdrachtnemer of anderen aan de ruimte toegebrachte

schade aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid en Opdrachtgever vrijwaart

Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden te zake.

7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor Opdrachtnemer en/of enige derde is

en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen

van Opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor de

schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan Opdrachtgever

en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen houder zijn en/of die onder hun toezicht

staan.

8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van Opdrachtgever

en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de opdracht wordt

uitgevoerd.

9. Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer Opdrachtgevers, zijnde natuurlijke of

rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige

nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van Opdrachtgever.

Artikel 10 TV-verplichting

Mocht Opdrachtnemer onverhoeds op door Opdrachtgever geplande data gehouden worden aan

TV-verplichtingen, dan zal Opdrachtgever nimmer aanspraak kunnen maken op geleden schade

direct of indirect veroorzaakt door het feit dat Opdrachtnemer de opdracht of activiteit geheel of

gedeeltelijk niet kan uitvoeren. In onderling overleg zoeken partijen naar een passende oplossing.

Indien geen overeenstemming wordt bereikt, zal Opdrachtnemer tenminste en per direct het

eventuele vooraf betaalde bedrag van de opdracht aan Opdrachtgever terugbetalen minus de reeds

gemaakte kosten en reeds gewerkte uren.

Artikel 11 Ontbinding

Onverminderd het bepaalde in art. 5 lid 5 wordt de Overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke

tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de Opdrachtgever in staat van

faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek door de rechtbank

wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door

beslaglegging, onder curatele stelling of Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over

zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze Overeenkomst

voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Door de ontbinding worden over en weer

bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de

Opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 12 Eigendom goederen

1. Alle zaken die Opdrachtnemer gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst blijven eigendom

van Opdrachtnemer.

2. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan de Opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als

bedoeld in het vorig lid, wordt de schade, onverminderd het recht verdere kosten en interest te

vorderen, in rekening gebracht.

3. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die Opdrachtnemer door of

vanwege de Opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet de Opdrachtnemer dezelfde zorg aanwenden

die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.

4. De Opdrachtgever draagt risico voor genoemde zaken in vorig lid. Indien hij bedoeld risico

gedekt wilt zien, dient hij dit voor eigen risico te verzekeren.

Artikel 13 Vertrouwelijke informatie

Opdrachtnemer is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de

Opdrachtgever en overige bij de uitvoering van de opdracht hem ter kennis komende vertrouwelijke

gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Artikel 14 Eigendomsrecht en intellectuele eigendom

1. Recepturen en beeldmateriaal die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst

gebruikt, blijven eigendom van Opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen. Overige

rechten zoals exploitatie in printvorm, elektronische beeld- en geluidsdragers zoals CD Rom en

DVD zijn exclusief voorbehouden aan Opdrachtnemer tenzij anders overeengekomen.

2. Indien in relatie tot publiciteit en / of commerciële koppeling de afbeelding en/of naam

van Opdrachtnemer wordt gebruikt in een publiekswervende advertentie, product, merk

of anderszins, dan is dit uitsluitend toegestaan in overleg met en na goedkeuring van de

Opdrachtnemer.

3. Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die Opdrachtnemer in het kader van de

opdracht ontwikkelt of gebruikt, waaronder begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten,

systemen, creatieve concepten, systeemontwerpen, boeken en computerprogramma’s, komen toe

aan Opdrachtnemer voor zover deze niet reeds al aan derden toebehoren.

4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het de

Opdrachtgever niet toegestaan om voormelde producten van de geest of de vastlegging daarvan

op gegevensdragers al dan niet samen met of door inschakeling van derden te gebruiken,

verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

5. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van enige

inbreuk op eigendomsrechten van derden.

Artikel 15 Toepasselijk recht

1. Op alle tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, is uitsluitend

Nederlands recht van toepassing.

2. Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan

is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.

Artikel 15 Geschillen

Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit of verband houdende met de door

Opdrachtnemer gedane offertes en/of de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten alsmede alle

invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut

bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer verkiest de

vordering in te stellen voor de rechter van de woonplaats van Opdrachtgever.