You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.

CuliAir B.V. | Bosweg 4 | 6881 KK Velp | www.culiair.nl | info@culiair.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN CULIAIR (download hier de PDF versie)

1. Definities

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van CuliAir

Ballonticket: een bewijs van reservering voor een ballonvaart op een bepaalde datum

Ballonvaartbedrijf: het ballonvaartbedrijf dat de ballonvaart uitvoert

Cadeaubon: een cadeaubon waarmee een Klant een ballonvaart op nader te bepalen datum reserveert

CuliAir: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CuliAir B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 86460137

Deelnemer: een deelnemer aan een ballonvaart van CuliAir

Informatie weblink: informatie van CuliAir over de ballonvaart en het culinaire programma, welke informatie is te raadplegen en aldaar is te downloaden op de Website via https://www.culiair.nl/faq/

Klant: de klant die, al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, een Overeenkomst aangaat met CuliAir

MeeOmhoog: de heer N.A.J. Kon, h.o.d.n. Mee Omhoog Ballonvaarten, te Soest, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 65659961 en te raadplegen via https://www.meeomhoog.nl/nl/ballonvaren/

4CB Ballonvaarten: de heer M. Kruseman, h.o.d.n. 4CB Ballonvaarten te Duiven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 59272295 en te raadplegen via https://boekeenballonvaart.nl/

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen CuliAir en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken 

Privé-Arrangement: bestelling voor een privé-ballonvaart op een bepaalde datum voor een groep van ten minste 4 personen

Ticket Privé-Arrangement: een ticket voor een Privé-Arrangement

Tickets: Ballontickets en Tickets Privé-Arrangementen

Vouchercode: een code die CuliAir aan de Klant verschaft om een Ballonticket aan te schaffen

Website: de website van CuliAir, te raadplegen via https://www.culiair.nl/ en alle bijbehorende subdomeinen

CuliAir B.V. | Bosweg 4 | 6881 KK Velp | www.culiair.nl | info@culiair.nl

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan CuliAir, daaronder

begrepen iedere vervolgopdracht, aanvullende of gewijzigde opdracht die aan CuliAir wordt

gegeven, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband

houden.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden vormen ook een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve

van de medewerkers, bestuurders en adviseurs van CuliAir, alsmede ten behoeve van andere

(rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de

dienstverlening door CuliAir. Zij kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van

hen overeengekomen derdenbeding.

2.3 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of andere mededeling bepalingen of voorwaarden

opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn deze voor

CuliAir alleen bindend, indien en voor zover deze door CuliAir uitdrukkelijk schriftelijk zijn

aanvaard.

2.4 CuliAir heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de Klant op de hoogte

stellen van eventuele wijzigingen.

2.5 Indien van deze Algemene Voorwaarden vertalingen worden opgesteld zal deze Nederlandse

tekst bindend zijn.

3. Bestellingen

Algemeen

3.1 Het bestellen van Ballontickets en Cadeaubonnen verloopt via de Website.

3.2 Een Cadeaubon kan op de Website worden gebruikt om een Ballonticket te bestellen.

3.3 Het bestellen van Privé-Arrangementen verloopt via het e-mailadres van CuliAir:  info@culiair.nl.

3.4 Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst ontvangt de Klant deze Algemene Voorwaarden. De Klant zal verklaren dat hij/zij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden en instemt met de inhoud daarvan.

Bevestiging van de aankoop

3.5 CuliAir bevestigt aan de Klant:

a. de aankoop van een Cadeaubon door toezending aan de Klant op het door hem opgegeven e-mailadres van de Cadeaubon;

b. de aankoop van een Ballonticket door toezending aan de Klant op het door hem opgegeven e-mailadres van:

- de factuur;

- de betreffende Ballontickets, inclusief een weblink naar de informatie op de Website;

c. de aankoop van een Privé-Arrangement door toezending aan de Klant op het door hem opgegeven e-mailadres van:

- de factuur, inclusief eventuele doorbelasting van kosten die verbonden zijn aan het starten vanaf een bepaalde locatie (zie verder artikel 6.8);

- de betreffende Tickets Privé-Arrangement, deze Algemene Voorwaarden en de Informatie weblink.

De Klant verklaart dat hij kennis zal nemen van de Informatie en zich tijdens en rond de ballonvaart zal conformeren aan de inhoud daarvan.

CuliAir B.V. | Bosweg 4 | 6881 KK Velp | www.culiair.nl | info@culiair.nl

Annulering van de aankoop

3.6 Na de aankoop van een Ballonticket, Cadeaubon of een Privé-arrangement is annulering van de bestelling door de Klant niet meer mogelijk. Uitzondering hierop is dat consumenten de aankoop zonder opgave van redenen kunnen ontbinden gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen na de dag van de aankoop (herroepingsrecht). Deze uitzondering is niet van. toepassing ingeval CuliAir met toestemming van de Klant een aanvang heeft gemaakt met het uitvoeren van de Overeenkomst. In dat geval ziet de Klant door middel van deze toestemming af van zijn/haar herroepingsrecht.

3.7 Tickets, Cadeaubonnen en Vouchercodes zijn niet te retourneren en niet inwisselbaar voor geld of anderszins inwisselbaar.

Overeenkomsten met (andere) Deelnemers

3.8 Ballontickets, Cadeaubonnen en Tickets Privé-Arrangementen zijn niet aan een persoon gebonden en dus overdraagbaar aan derden.

3.9 De Klant zal ervoor zorgen dat de (andere) Deelnemers tijdig in het bezit worden gebracht van het betreffende Ticket, inclusief deze Algemene Voorwaarden en de Informatie weblink.

3.10 De Klant zal ervoor zorgen dat CuliAir uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de gereserveerde datum wordt geïnformeerd over:

a. de voor- en de achternamen van de Deelnemers,

b. de gewichten van de Deelnemers;

c. de e-mailadressen en de (mobiele) telefoonnummer van de Deelnemers;

d. eventuele allergieën en/of voedingsrestricties, fysieke/geestelijke beperkingen van de deelnemers of andere relevante bijzonderheden.

3.11 De Deelnemers die voor deelname aan de betreffende ballonvaart ter plaatse verschijnen worden hierdoor als Klant onderworpen aan de voorwaarden zoals bepaald in het Ticket, deze Algemene Voorwaarden en de Informatie weblink.

4. Betaling

4.1 Betaling van een Ballonticket of Cadeaubon geschiedt onmiddellijk bij de aankoop.

4.2 De betalingstermijn voor Privé-Arrangementen is uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de gereserveerde datum van de ballonvaart.

4.3 In andere gevallen dan hiervoor vermeld, dient betaling van facturen van CuliAir plaats te hebben binnen 21 dagen na factuurdatum en in ieder geval 7 werkdagen voor de ballonvaart.

Incasso

4.4 Indien tijdige betaling door een zakelijke Klant uitblijft, is de Klant onmiddellijk in verzuim en dus schadeplichtig. In dat geval is de Klant aan CuliAir verschuldigd:

a. 4% rente per maand over het factuurbedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot de gehele voldoening;

b. de incassokosten van CuliAir, bestaande uit:

- een bedrag van € 50,- aan administratiekosten ingeval van aanmaning tot betaling;

- alle overige buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten worden vastgesteld op

tenminste 15% van de openstaande vordering, onverminderd de bevoegdheid van

CuliAir om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen.

c. eventuele overige schade.

4.5 Indien de Klant een consument is raakt de Klant pas in verzuim nadat CuliAir hem/haar een schriftelijke aanmaning heeft gestuurd met een termijn van 14 dagen na de datum van de

aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de CuliAir B.V. | Bosweg 4 | 6881 KK Velp | www.culiair.nl | info@culiair.nl incassokosten die de Klant moet voldoen ingeval hij/zij niet binnen de termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen voldoet; en die tijdige betaling uitblijft.

4.6 Ingeval van verzuim van een Klant die een consument is, is de Klant aan CuliAir verschuldigd:

a. 4% rente per maand over het factuurbedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot de gehele voldoening;

b. de incassokosten van CuliAir, bestaande uit:

- een bedrag van € 50,- aan administratiekosten ingeval van aanmaning tot betaling;

- alle overige buitengerechtelijke incassokosten conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten;

- eventuele overige schade.

Overig

4.7 Betalingen strekken altijd eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente.

4.8 Indien tijdige betaling uitblijft:

a. maakt de Klant geen aanspraak op verdere uitvoering van de Overeenkomst door CuliAir;

b. vervalt het recht om met het Ticket een ballonvaart te maken; en

c. heeft CuliAir het recht om de Overeenkomst op te zeggen, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enigerlei schadevergoeding, terugbetaling of compensatie.

5. Reserveren van een ballonvaart

5.1 De geldigheidsduur van Ballontickets en Cadeaubonnen is 2 jaar na de datum van aankoop.

De datum van aankoop staat op de Ballontickets en Cadeaubonnen vermeld.

5.2 Ballontickets en Cadeaubonnen waarvan de geldigheidsduur is verstreken geven geen

aanspraak op enigerlei schadevergoeding, terugbetaling of compensatie.

Annulering door de Klant

5.3 Een gereserveerde ballonvaart kan niet kosteloos door een Klant worden geannuleerd.

5.4 Bij annulering van de reservering door een Klant geldt het volgende.

a. Tijdige annulering

Bij annulering tot 15 dagen voorafgaand aan de gereserveerde ballonvaart is de Klant gehouden een bedrag van € 50,- per passagier ter vergoeden. De Klant zal hiervoor een factuur ontvangen. Nadat deze factuur is voldaan zal de Klant een Vouchercode ontvangen om een nieuw Ballonticket te kunnen kopen. Deze Vouchercode is 2 jaar geldig na de datum van de geannuleerde ballonvaart.

b. Niet tijdige annulering

Bij annulering binnen 15 dagen voorafgaand de gereserveerde ballonvaart komen de betreffende Ballontickets te vervallen. De Klant zal geen aanspraak kunnen maken op enigerlei  schadevergoeding, terugbetaling of compensatie hiervoor.

Annulering door CuliAir

5.5 CuliAir kan de ballonvaart annuleren ingeval:

a. de (weers)omstandigheden een veilige ballonvaart niet toelaten, welke beslissing uitsluitend is voorbehouden aan het Ballonvaartbedrijf of de door het Ballonvaartbedrijf ingeschakelde ballonvaarder;

b. er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een ballonvaart;

c. sprake is van een overmachtssituatie waardoor CuliAir haar verplichtingen uit deze Overeenkomst niet kan nakomen.

5.6 Ingeval van annulering door CuliAir maakt de Klant geen aanspraak op enigerlei schadevergoeding, terugbetaling of compensatie. CuliAir B.V. | Bosweg 4 | 6881 KK Velp | www.culiair.nl | info@culiair.nl

5.7 De Klant krijgt ofwel het Ballonticket geretourneerd ofwel ontvangt een nieuwe Vouchercode om een nieuw Ballonticket te kunnen kopen. Deze Vouchercode is 2 jaar geldig na de datum van de geannuleerde ballonvaart.

6. De uitvoering van de ballonvaart

6.1 CuliAir zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. CuliAir staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. In zoverre op CuliAir verplichtingen rusten gaat het om inspanningsverbintenissen; geen resultaatsverbintenissen.

6.2 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

6.3 Ballonvaarten worden uitgevoerd door een Ballonvaartbedrijf. Hoewel het Ballonvaartbedrijf gehouden is om de ballonvaarten zorgvuldig uit te (laten) voeren, kan CuliAir niet instaan voor het handelen van het Ballonvaartbedrijf. Iedere aansprakelijkheid van CuliAir voor tekortkomingen van het Ballonvaartbedrijf (of andere derden) of gebreken aan de ballon van CuliAir is uitgesloten (zie ook zie artikel 9.4).

6.4 De Klant onderkent dat een ballonvaart anders kan verlopen dan vooraf is ingeschat, bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden.

6.5 Door deelname aan een ballonvaart aanvaarden Klanten uitdrukkelijk het risico dat:

a. zij lichte verwondingen kunnen oplopen door bijvoorbeeld botsen en schaven;

b. hun eigendommen (bijvoorbeeld kleding) roet- en schroeischade kunnen oplopen door de werking van de brander of op andere wijze beschadigd kunnen raken;

c. zij hun eigendommen (bijvoorbeeld tassen, brillen, camera’s, telefoons) kunnen verliezen tijdens de ballonvaart. Dergelijke risico’s komen voor rekening en risico van de Klant.

6.6 Klanten dienen zich te houden aan de door het Ballonvaartbedrijf, de ballonvaarder en CuliAir gegeven instructies. Plaats van de ballonvaart

6.7 Ingeval van Ballontickets wordt de ballonvaart gemaakt vanuit de locatie of regio waarvoor de Klant heeft gereserveerd.

6.8 Ingeval van Privé-Arrangementen wordt de ballonvaart gemaakt vanuit de afgesproken locatie. Ingeval kosten verbonden zijn aan een bepaalde locatie (zoals leges voor een opstijgvergunning), dan worden deze kosten aan de Klant doorbelast. Deze kosten bedragen minimaal € 75,- en worden in de bevestiging van CuliAir aan de Klant (zie artikel 3.5) vermeld.

6.9 Indien een locatie op de gereserveerde dag ongunstig is vanwege de windrichting of overige weersomstandigheden heeft CuliAir het recht om de ballonvaart te verplaatsen naar een alternatieve locatie in een straal van 35 kilometer.

Verval

6.10 Het recht om met het Ticket een ballonvaart te maken vervalt in de volgende gevallen.

a. Ingeval de Klant niet of niet tijdig verschijnt op de afgesproken locatie en/of tijdstip.

b. Ingeval de Klant voor de start van de ballonvaart geen geldig Ticket aan CuliAir kan overhandigen.

c. Ingeval CuliAir volgens haar administratie geen tijdige betaling voor het Ticket heeft ontvangen. De Klant maakt geen aanspraak op enigerlei schadevergoeding, terugbetaling of compensatie. 

7. Verplichtingen van de Klant

7.1 Onverminderd de verplichtingen zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden rusten op de Klant de verplichtingen zoals genoemd in de informatie weblink. Een niet-uitputtende samenvatting van die verplichtingen is de volgende.

a. Iedere Klant is gehouden zich op de door CuliAir aangegeven tijd en locatie te melden. Indien een Klant niet tijdig op de afgesproken locatie arriveert, heeft CuliAir het recht om de plaats die gereserveerd is voor de Passagier te annuleren zodat CuliAir tijdig en zonder vertraging de ballonvaart kan uitvoeren ten behoeve van de overige Klanten. Het risico voor niet of niet tijdig verschijnen door de Klant is voor risico en rekening van Klant.

b. Klanten zijn verder gehouden aan door CuliAir en/of diens ingeschakelde derden, zoals het Ballonvaartbedrijf, gegeven (redelijke) instructies en aanwijzingen. Dit geldt zowel voor, tijdens als na uitvoering van de ballonvaart.

c. Klanten zijn verplicht zich in de luchtballon te onthouden van:

i. beschadiging en/of verontreiniging van de luchtballon;

ii. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van CuliAir;

iii. het meevoeren en/of gebruiken van verdovende middelen;

iv. het gebruiken van rookwaar;

v. agressie, het plegen van handtastelijkheden, het lastig vallen, bedreigen, of zich op een andere wijze onbehoorlijk, intimiderend of ongepast gedragen jegens CuliAir zijn werknemers, andere Klanten, en of derden; en

vi. het op enigerlei wijze hinderen van CuliAir in de uitoefening van zijn taak.

d. Klanten zullen voorafgaand aan de ballonvaart CuliAir informeren over eventuele allergieën en/of voedingsrestricties, fysieke/geestelijke beperkingen en/of andere relevante bijzonderheden. Klanten zijn verplicht de menu’s van CuliAir te onderzoeken op inhoud en ingrediënten. Klanten garanderen dat zij fysiek/geestelijk voldoende in staat zijn om de ballonvaart probleemloos mee te maken.

8. Klachten

8.1 Indien de Klant niet tevreden is over de diensten van CuliAir of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, is de Klant verplicht om zijn/haar klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen, na het betreffende voorval schriftelijk te melden bij CuliAir. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@culiair.nl met als onderwerp “Klacht”.

8.2 De klacht moet door de Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil CuliAir de klacht in behandeling kunnen nemen.

8.3 CuliAir zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

8.4 Het indienen van een klacht geeft de Klant geen recht tot opschorting van zijn/haar (betalings)verplichtingen.

8.5 Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Deelname aan de ballonvaarten geschiedt in alle gevallen geheel voor eigen risico van de Klant.

9.2 CuliAir kan alleen aansprakelijk worden gehouden ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van CuliAir en/of haar medewerkers.

9.3 CuliAir is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan haar eigendommen of eigendommen van derden. Hieronder vallen ook eventuele gebreken aan haar heteluchtballon. Het beheer van de PH-EAT heteluchtballon wordt uitgevoerd door 4CB Ballonvaarten. Bij MeeOmhoog wordt de CuliAir ballonvaart uitgevoerd met de heteluchtballon en mand van MeeOmhoog. CuliAir kan niet instaan voor 4CB Ballonvaarten en MeeOmhoog. Iedere aansprakelijkheid van CuliAir voor tekortkomingen van 4CB Ballonvaarten en MeeOmhoog (of andere derden) is uitgesloten.

9.4 Elke aansprakelijkheid van CuliAir voor tekortkomingen van derden, waaronder ook het Ballonvaartbedrijf (zie artikel 6.3), is uitgesloten. In een dergelijk geval kunnen Klanten zich wenden tot die derde.

9.5 Indien, om welke reden dan ook, CuliAir aansprakelijk mocht zijn voor tekortkomingen van derden, in het bijzonder het Ballonvaartbedrijf en de door het Ballonvaartbedrijf ingeschakelde ballonvaarders, is elke aansprakelijkheid van CuliAir beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door het Ballonvaartbedrijf gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

9.6 Indien, om welke reden dan ook, onder de aansprakelijkheidsverzekering van het Ballonvaartbedrijf niet wordt uitgekeerd, is de aansprakelijkheid van CuliAir beperkt tot maximaal een bedrag van € 1.500,-.

9.7 De Klant heeft geen aanspraak op CuliAir indien de Klant uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst recht heeft op schadevergoeding.

9.8 Ingeval van aansprakelijkheid van CuliAir komt alleen directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de kosten van vervanging of reparatie van de beschadigde of verloren zaak;

b. de noodzakelijke medische kosten die gemaakt zijn in verband met herstel bij persoonsschade; waarbij de gevallen zoals genoemd in artikel 6.5 zijn uitgesloten van een eventuele plicht tot

schadevergoeding.

9.9 Onder directe schade wordt (niet limitatief) in ieder geval niet verstaan schade door inkomensderving, omzetverlies en verlies aan levensgenot.

9.10 Elke rechtsvordering van de klant uit hoofde van deze Overeenkomst vervalt na verloop van een periode van:

a. 1 jaar ingeval de Klant een consument is;

b. 3 maanden ingeval de Klant niet een consument is; nadat de Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij/zij de

aanspraak baseert.

9.11 Het voorgaande laat de wettelijke aansprakelijkheid van het Ballonvaartbedrijf als vervoerder in de zin van Boek 8 Burgerlijk Wetboek of op andere gronden tegenover Klanten onverlet. In voorkomende gevallen kunnen Klanten zich wenden tot het Ballonvaartbedrijf.

9.12 De Klant die een Overeenkomst aangaat ten behoeve van andere Deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor de algehele en correcte nakoming van de Overeenkomst. De Klant vrijwaart CuliAir voor aanspraken van derden, in het bijzonder van de Deelnemers ten behoeve van wie hij/zij een reservering heeft gemaakt; dit geldt niet ingeval de Klant een consument is.

9.13 CuliAir is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige verstrekking van informatie door Deelnemers. Ook is CuliAir niet aansprakelijk voor schade als gevolg van allergieën en/of voedingsrestricties en fysieke/geestelijke beperkingen

10. Overmacht

10.1 CuliAir is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

10.2 Onder overmacht aan de zijde van CuliAir wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot:

a. overmacht van toeleveranciers van CuliAir;

b. het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door de Klant of diens derden aan CuliAir zijn voorgeschreven of aanbevolen;

c. onvoorzienbare tekorten aan brandstof of bijzondere verhoging van de kosten voor brandstof;

d. gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden;

e. overheidsmaatregelen of andere gevolgen die verband houden met een pandemie of epidemie;

f. storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten;

g. ziekte of overlijden van werknemers en/of een bestuurder van CuliAir of door haar ingeschakelde derden;

h. stakingen;

i. overige situaties die naar het oordeel van CuliAir buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

11. Privacy

11.1 Registratie en gebruik van persoonsgegevens door CuliAir wordt beheerst door de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanvullende nationale wetgeving.

11.2 De binnen CuliAir geldende privacy policy is te raadplegen via de Website. De Klant verklaart zich akkoord met de privacy policy. Ter verduidelijking van deze privacy policy: CuliAir verstrekt:

a. de voor- en de achternamen van de Deelnemers,

b. de gewichten van de Deelnemers; en

c. de e-mailadressen en de (mobiele) telefoonnummer van de Deelnemers; zoals genoemd in artikel 3.10, aan de uitvoerend ballonvaarder nu dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, althans om de vitale belangen van de Deelnemers te beschermen.

11.3 De Klant vrijwaart CuliAir voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Klant wordt gehouden of waarvoor de Klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraken ten grondslag liggen uitsluitend aan CuliAir toegerekend moeten worden.

11.4 De Klant is verantwoordelijk voor de gegevens die met gebruikmaking van een door CuliAir verleende dienst worden verwerkt. De Klant garandeert tegenover CuliAir dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De Klant vrijwaart CuliAir tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

12. Overig

12.1 CuliAir behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze Overeenkomst op te kunnen zeggen, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enigerlei schadevergoeding, terugbetaling of compensatie, ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door de Klant, in het bijzonder ingeval sprake is van schending van één of meer verplichtingen zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden en het Informatiepakket.

12.2 CuliAir is gerechtigd om haar prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen. Onvoorziene kosten, waaronder bijzondere verhoging van de kosten voor brandstof, kunnen te allen tijde aan de Klant worden doorberekend nadat de Klant hierover vooraf is geïnformeerd.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen in verband met deze Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.